Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Ώρα να ξυπνήσωμε! (Ρωμ. ιγ΄ 11-14)

Σήμερα στους Ναούς διαβάστηκε το αποστολικό ανάγνωσμα Ρωμ. ιγ΄11-ιδ΄4. Γι΄ αυτό παρουσιάζουμε σε μετάφραση τους στίχους Ρωμ. ιγ΄11-14, που ο μακαριστός Ιεραπόστολος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος έχει σε ξεχωριστή ενότητα, με συγκεκριμένο τίτλο.

Ώρα να ξυπνήσωμε! (Ρωμ. ιγ΄ 11-14)

Το κείμενο του Αποστόλου Παύλου

απ. Παυλος π11 Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 14 ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.

Η μετάφραση του κειμένου από τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

11 Καί νά λάβετε υπ΄ όψιν αυτό, διότι γνωρίζετε σέ ποιό καιρό ζούμε, ότι είναι ώρα πλέον νά σηκωθούμε από τόν ύπνο. Διότι τώρα η σωτηρία είναι πιό κοντά μας, παρά τότε πού πιστεύσαμε (διότι τώρα είναι πιό κοντά η δευτέρα ηλιος1παρουσία καί ο θάνατος). 12 Η νύχτα προχώρησε, η δέ ημέρα πλησίασε. Γι΄ αυτό ας αποβάλωμε (σαν άλλα νυκτερινά ενδύματα) τά έργα του σκότους, καί ας φορέσωμε τά όπλα του φωτός. 13 Όπως ζη κανείς κατά τήν ημέρα πού τόν βλέπουν, έτσι νά ζήσωμε σεμνά, όχι μέ γλεντοκόπια καί μεθύσια, όχι μέ ακολασίες καί ασέλγειες, όχι μέ φιλονικίες καί εμπάθειες. 14 Αλλ΄ ενδυθήτε (ως πνευματικό ένδυμα) τόν Κύριο Ιησού Χριστό, καί μή φροντίζετε τή σάρκα γιά ηδονές καί απολαύσεις.

    Από την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, σε μετάφραση του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, Ε’ Έκδοσις, Αθήνα 2009, Εκδόσεις της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας του π. Αυγουστίνου, <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>.
Ο τίτλος για τους στίχους ιγ΄ 11-14, είναι του μακαριστού Ιεραπόστολου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου